Avís legal i política de privacitat

Home / Text legal i Política de Privacitat

Condicions d'ús de la web del titular

1) IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB

Jahema Cat, S.L. d'ara en endavant EL TITULAR, és una entitat mercantil de nacionalitat espanyola amb domicili en C / Encarnació, 174 Baixos 1ª, 08025 BARCELONA C.I.F. Nº B-62278908 i telèfon 931.621.187

2) ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

Les presents Condicions d'ús tenen per objecte regular l'ús dels serveis que EL TITULAR posa gratuïtament a disposició dels Usuaris del lloc web: www.cableselectricosespeciales.com

EL TITULAR pot oferir a través de les mateixes, serveis o productes sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen les presents Condicions, i sobre les quals s'informarà a l'Usuari en cada cas concret.

3) ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

El Usuario se compromete a utilizar el sitio web, los contenidos y servicios, en conformidad con la Ley, las presentes Condiciones de Uso, las buenas costumbres y el orden público. Del mismo modo, el Usuario se obliga a no utilizar el sitio web o los servicios que se presten a través de él, con finalidades o efectos ilícitos o contrarios al contenido de las presentes Condiciones de Uso, lesivos de los intereses o derechos de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar o deteriorar el sitio web o sus servicios, o impedir un normal goce del mismo por otros Usuarios.

Així mateix, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en els llocs web del TITULAR.

L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL TITULAR presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del TITULAR o de tercers.

4) PUBLICITAT

5) Propietat intel·lectual i industrial

5) Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del lloc web, llevat que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del TITULAR i, amb caràcter enunciatiu, que no limitant, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en el lloc web. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web estan protegits per la Llei.

EL TITULAR no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el lloc web i els serveis oferts en el mateix.

Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts del lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial del tITULAR o del titular dels mateixos.

6) RÈGIM DE RESPONSABILITAT

6.1 Responsabilitat per l'Ús del Web

L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web, quedant EL TITULAR, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'Usuari.

EL TITULAR emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent en el lloc web, però, EL TITULAR no assumeix cap garantia en relació amb errors, o de possibles inexactituds i / o omissions en cap dels continguts accessibles a través d'aquesta Web.

6.2. Responsabilitat pel funcionament del Web

EL TITULAR exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al TITULAR

Així mateix, EL TITULAR també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques oa Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del TITULAR

EL TITULAR està facultat per suspendre temporalment, i sense previ avís, l'accessibilitat al lloc web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.3. Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts en el lloc web poden conduir a l'Usuari a altres llocs web gestionats per tercers.

EL TITULAR declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del seu lloc web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d'informar a l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret.

EL TITULAR queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d'aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l'Usuari en virtut de la informació oposada al lloc web enllaçat.

7) POLÍTICA RESPECTE A DADES PERSONALS OBTINGUDES A través del lloc web

7.1. A través de formularis

Sin perjuicio del previsto en cada uno de los formularios del sitio web, cuando el Usuario facilite sus datos de carácter personal está autorizando expresamente al TITULAR al tratamiento de sus datos personales para las finalidades que en los mismos se indiquen. EL TITULAR incorporará los datos facilitados por el Usuario a un fichero titularidad del mismo debidamente comunicado a la Agencia Española de Protección de Datos. El Usuario o su representante podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, mediante solicitud escrita remitida a: Jahema Cat, S.L. C/ Encarnació, 174 Bajos 1ª, 08025 BARCELONA o por e-mail a: jahemacat@hotmail.com

7.2. A través de galetes

Aquesta web utilitza cookies. Els cookies són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que ens permeten conèixer la següent informació:

• La data i l'hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el lloc web, així com el temps dedicat.
• Les pàgines de destinació que ha visitat i les accions realitzades en les mateixes.
• Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

Aquest web utilitza cookies de Google: Polítiques de cookies de Google

7.3. confidencialitat

EL TITULAR es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les de forma confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

8) OBSERVACIONS DE L'USUARI

L'Usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats al TITULAR a través del lloc web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal. La informació, materials, continguts o observacions que l'Usuari faciliti al TITULAR, es consideraran no confidencials, reservant TITULAR el dret a usar-los de la manera que consideri més adequada.

9) MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D'ÚS

EL TITULAR es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les condicions d'ús del present lloc web. L'Usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d'ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al lloc web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús.

10) Llei aplicable i jurisdicció

La relació entre EL TITULAR i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari.

Avís legal i política de privacitat
Document revisat per: Despatx Albes i Associats